fbpx

Privatumo politika

UAB „Good life fitness“, juridinio asmens kodas 303024689, registracijos adresas: Priegliaus g. 1, Vilnius, (toliau – GOODLIFE, arba mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti interneto svetainės www.goodlifeclub.lt (toliau – Interneto svetainė), GOODLIFE paslaugų naudotojų (toliau – Klientai, arba Jūs) bei kitų asmenų privatumą ir tvarkomų asmens duomenų saugumą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip mes tvarkome surinktus asmens duomenis.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba keisti šią Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada galite rasti GOODLIFE interneto svetainėje, o Privatumo politiką pakeitus reikšmingai, papildomai informuosime pranešimu.

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, TEIKIANT SPORTO KLUBO PASLAUGAS

Klientui siekiant sudaryti Sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) GOODLIFE vykdant sudarytą Sutartį, GOODLIFE renka ir tvarko duomenis, reikalingus tokios Sutarties sudarymui ir vykdymui. Aukščiau nurodytu tikslu ir pagrindu renkami šie Klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

– vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, gimimo data (nepilnamečio lankytojo, kurio naudai Klientas sudaro Sutartį ir kai perkama internetu), adresas, telefono numeris;

– su paslaugų pirkimu susijusi informacija (mokėjimo(-ų) data(-os), pasirinktas paslaugos variantas, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida, banko sąskaitos Nr., bankas, IP adresas (perkant internetu);

– informacija apie naudojimąsi paslaugomis (grupinėse treniruotėse, konsultacijose, ir (ar) naudojimasis kitomis paslaugomis, kliento prašymai ir juose nurodyta asmeninė informacija, atostogų / pertraukų laikai);

– informacija apie atliekamus mokėjimus už paslaugas, pradelstus mokėjimus.

GOODLIFE, siekdamas užtikrinti saugų ir sklandų piniginių operacijų vykdymą internetu, pasitelkia internetinių mokėjimų surinkimo paslaugų teikėją UAB PAYSERA LT. Apie šio paslaugos teikėjo renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėto paslaugos teikėjo privatumo politikoje.

GOODLIFE, siekdama suteikti patogią prieigą prie nemokamų paslaugų, tokių kaip grupinės treniruotės, nemokamos konsultacijos ir kita, naudojasi recervacijų ir turinio talpinimo paslaugų teikėjo Virtuagym B.V. paslaugomis. Apie šio paslaugos teikėjo renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėto paslaugos teikėjo privatumo politikoje.

Tuo atveju, jeigu sutartis pasirašoma su juridiniu asmeniu, tvarkomi asmenų, kurie naudosis paslaugomis, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, el. paštų adresai, darbovietė, o taip pat juridinio asmens atstovo, sudariusio sutartį, vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas.

II. PRAĖJIMO ĮRENGINIŲ PAGALBA RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Patekimo į patalpas kontrolės, siekiant apsaugoti GOODLIFE turtą bei klientų, darbuotojų sveikatą, turtą, (Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų pagrindu), Kliento identifikacijai (Kliento aiškaus sutikimo pagrindu), Bendrovė renka ir tvarko darbuotojų, paslaugų teikėjų darbuotojų (pvz. bendradarbiavimo pagrindais klube dirbančių trenerių), klientų asmens duomenis, fiksuojamus šiems asmenims naudojantis praėjimo įrenginiais (praėjimo kortelių ir piršto atspaudo skaitytuvais) arba parodant asmens tapatybės dokumentus administracijai.

Praėjimo įrenginiais gali būti fiksuojama ši informacija apie asmenis:
Pateikimo į GOODLIFE patalpas informacija. Bendrovė fiksuoja ir saugo įrašus su patekimo ar išėjimo iš patalpų data ir laiku, vardu, pavarde, praėjimo kortelės numeriu ir darbovietės pavadinimu, paslaugos pavadinimu, binariniu kodu;

Sistemoje yra fiksuojamas asmens vardas, pavardė, praėjimo kortelės numeris, binarinis kodas, data, laikas.

Bendrovė šiuos asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis (pvz., darbo sutartis), verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. Piršto atspaudo modelio duomenys (binarinis kodas) negrįžtamai sunaikinami pasibaigus Sutarčiai su klientu.

Sutikimą patvirtinantys įrodymai saugomi 2 metus nuo sutikimo atšaukimo / pasirinkimo pakeitimo dienos.

Biometrinių duomenų tvarkymas

Kliento aiškaus sutikimo pagrindu ir jam / jai pasirinkus piršto atspaudo nuskaitymą, Kliento identifikacijai tvarkomi Kliento biometriniai duomenys – Kliento piršto atspaudo skaitmeninis vaizdas ir jo pagrindu sukurtas piršto atspaudo modelis – binarinis kodas. Šiam duomenų tvarkymui Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytoją UAB „Nsoft“ (adresas Žalgirio str. 88A, Vilnius, www.nsoft.lt).

Laikantis gerosios biometrinių duomenų tvarkymo praktikos, Kliento skaitmeninis piršto atspaudo vaizdas nėra išsaugomas, o piršto atspaudo modelio duomenys duomenų bazėje saugomi užšifruoti.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

GOODLIFE Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galime tvarkyti ir savo teisėtų interesų pagrindu, jeigu Jūs neišreiškiate savo nesutikimo dėl tokio tvarkymo, sudarydami su mumis Sutartį.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: telefono numeris, el. pašto adresas. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje arba informavę mus el. paštu: info@goodlifeclub.lt.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Instagram, Linkedin, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu naudojami tol, kol nėra gaunamas nesutikimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo / sutikimo atšaukimas. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti asmeninius pasiūlymus, atšaukę duotą sutikimą savo GOODLIFE paskyroje https://goodlifeclub.lt/profilis/?_type=sutikimai arba susisiekdami su mumis el. paštu info@goodlifeclub.lt

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SIEKIANT APSAUGOTI BENDROVĖS INTERESUS

Bendrovė tvarko Kliento vardą ir pavardę, siekiant informuoti Bendrovės darbuotojus apie Klientą, kaip asmenį, su kuriuo Bendrovė nepageidauja sudaryti naujos sutarties, nutraukus sporto ir kitų paslaugų teikimo sutartį dėl Kliento kaltės (pavyzdžiui, gavus nusiskundimų dėl Kliento netinkamo elgesio sporto klube ir kitų svarbių priežasčių). Toks duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t.y. teisėtu Bendrovės interesu ateityje nesudaryti sporto ir kitų paslaugų teikimo sutarties su nepageidaujamu klientu. Bendrovė šiuos duomenis gauna iš Bendrovės darbuotojų ir esamų klientų. Jūsų duomenys saugomi Duomenų valdytojo elektroniniame pašte, prie kurio priėjimą turi atitinkami, su savo darbo funkcijomis susiję darbuotojai. Šiuo tikslu Kliento asmens duomenys tvarkomi 3 metus po Kliento sutarties nutraukimo. Bendrovė pasilieka teisę pratęsti šį terminą, jeigu gautų pagrįstų įrodymų, kad sporto ir kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymas su Klientu turėtų neigiamų pasekmių Bendrovės darbuotojų ir esamų klientų atžvilgiu.

V. VERSLO PARTNERIAI, KONTRAHENTAI

GOODLIFE taip pat tvarko verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

– Minėtiems asmenims su GOODLIFE užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;

– Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;

– Administruojant ir valdant finansinius atsiskaitymus su fiziniais asmenimis, turinčiais ne darbo santykių su GOODLIFE, juridiniais asmenimis, teikiančiais paslaugas, vykdančiais individualią veiklą asmenimis;

– GOODLIFE ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų (teisėtas GOODLIFE interesas);

– GOODLIFE vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

– GOODLIFE šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis ar verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

VI. DALYVAVIMAS GOODLIFE RENGINIUOSE

Klientui sutikus, Kliento dalyvavimo renginiuose faktas, vardas, pavardė ir atvaizdas (nuotrauka) bus naudojami pranešant visuomenei apie GOODLIFE renginius. Kliento nuotraukos Kliento sutikimu gali būti publikuojamos ir GOODLIFE socialinių tinklų paskyrose, Internetinėje svetainėje.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

Siekdami užtikrinti GOODLIFE, mūsų darbuotojų, Klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes sporto klubo patalpose vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu (žr. aukščiau esančią pastraipą).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą patalpą.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmenų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 dienų nuo užfiksavimo dienos, o po to ištrinami. Tam tikromis aplinkybėmis, kai tai yra būtina GOODLIFE ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, nusikaltimui ar kitam teisės, sutarties, sporto klubo taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje, GOODLIFE gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, ir kt. duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, apsilankant mūsų Interneto svetainėje. Slapukais GOODLIFE siekia užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų ištrynimą, valdymą ir susijusius nustatymus galite rasti čia: www.allaboutcookies.org.

IX. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

GOODLIFE gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: piršto atspaudo duomenų apdorojimo, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina pagal sudarytas sutartis.

Jeigu Klientas atsiskaitymui už paslaugas pasirenka E. Sąskaitą, siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento asmens duomenys perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

Klientui nevykdant mokėjimo įsipareigojimų, mes galime perduoti informaciją apie Klientą (jo asmens duomenis) ir kitą informaciją, susijusią su įsiskolinimu, teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu, skolų išieškojimo įmonėms skolų išieškojimo tikslu.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su GOODLIFE sutartinių įsipareigojimų ar įprastinės veiklos vykdymu.

GOODLIFE informuoja, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams. GOODLIFE užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti už EEE ribų tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas, numatytas taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis teisės aktuose. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už EEE ribų, o taip pat kitais susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu: info@goodlifeclub.lt.

GOODLIFE turi pareigą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rinkti ir teikti Jūsų asmens duomenis kompetentingoms institucijoms ir kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus (pvz., VMI, SODRA, policijai, kitoms kompetentingoms įstaigoms, institucijoms, organizacijoms) ar reikalinga pagal sutartis (pvz. draudimo sutartį dėl draudiminio įvykio).

Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai, o taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

X. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta aukščiau tekste Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad GOODLIFE galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Laikantis teisės aktuose nustatytų prievolių;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

 

XI. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo  pagrindu;
 • Teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir pateikti jai skundą.

Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir / ar skundą pateikti galite susisiekdami su GOODLIFE el. paštu info@goodlifeclub.lt ar asmeniškai pristatydami prašymą įgyvendinti teises į lankomą GOODLIFE sporto klubą. Jūsų tapatybės patvirtinimui, kartu su prašymu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą; pateikiant prašymą el. paštu – atitinkamo dokumento skenuotą versiją.

GOODLIFE, gavęs Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą.

XII. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@goodlifeclub.lt.

GOODLIFE, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Good life fitness“, juridinio asmens kodas: 303024689, adresas: Priegliaus g. 1, LT-06269 Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: +370 686 17991.