Naudojimosi GOODLIFE teikiamomis paslaugomis taisyklės

I. BENDROJI DALIS

1. Naudojimosi „GOODLIFE“ Sporto ir laisvalaikio klubo šeimai teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „GOODLIFE“ Sporto ir laisvalaikio klubo šeimai (toliau Taisyklėse – „GOODLIFE“) paslaugomis.

2. Pradėti naudotis GOODLIFE paslaugomis leidžiama tik GODDLIFE lankytojui (toliau Taisyklėse – „lankytojas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti GOODLIFE darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį lankytojo asmens tapatybę. Už nepilnamečius lankytojus nuo 12 iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis GOODLIFE paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažinimo su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo GOODLIFE bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį GOODLIFE klube; taip pat atsako už bet kokį nepilnamečio sveikatos sutrikimą, jei nelaimingas atsitikimas nebuvo sąlygotas sporto klubo.

Asmenys iki 16 metų gali naudotis TIK grupinių užsiėmimų, skirtų jų amžiui, paslaugomis.

3. GOODLIFE turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitoms GOODLIFE lankytojų teisėms ir teisėtiems interesams. GOODLIFE atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi GOODLIFE teikiamomis paslaugomis bei palikti patalpas. Pinigai už šį apsilankymą negrąžinami.

II. TEISĖ NAUDOTIS GOODLIFE PASLAUGOMIS

1. Naudotis GOODLIFE paslaugomis lankytojai gali tik įsigiję asmeninę GOODLIFE narystę arba pasinaudoję GOODLIFE organizuojamomis viešai skelbiamomis akcijomis ir pasiūlymais. Asmeninės narystės kortelė išduodama lankytojui, įsigyjančiam GOODLIFE narystę pasirašius Paslaugų teikimo sutartį. Įsigydamas narystę lankytojas jo sutikimu yra nufotografuojamas, o jo fotoatvaizdas yra naudojamas lankytojo asmens tapatybės identifikavimui. Lankytojams, turintiems senas narystės korteles, įsigyjamai narystei priskiriama sena kortelė. Asmeninės narystės kortelė yra pateikiama atvykus į GOODLIFE klubą. Prarasus narystės kortelę, būtina informuoti GOODLIFE klubą ir sumokėti 3 EUR mokestį už narystės kortelės dublikato išdavimą.

2. Įsigytos GOODLIFE narystės galiojimo laikas gali būti stabdomas šiame punkte nustatyta tvarka, apie tai informavus elektroniniu paštu info@goodlifeclub.lt arba atvykus į GOODLIFE klubą. Lankytojui pageidaujant, narystę galima stabdyti po vieną ar kelias dienas. Metinė narystė gali būti stabdoma atostogoms ne daugiau nei 30 kalendorinių dienų per metus. Pasirašius paslaugų teikimo sutartį mokant už paslaugas kas mėnesį, narystės galiojimo trukmė nėra pratęsiama. Narystės stabdymo atveju GOODLIFE teikiamų Paslaugų ateinančio mėnesio kaina proporcingai sumažinama atsižvelgiant į narystės sustabdymo laikotarpio kalendorinių dienų skaičių.  Visos kitos sąlygos išlieka tokios pačios kaip aprašyta šiame punkte. Narystės be GOODLIFE sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, pan.) kitiems asmenims.

3. GOODLIFE narystė „PILNAS“ suteikia teisę apsilankyti GOODLIFE 1 (vieną) karą per dieną. Apsilankymo GOODLIFE klube trukmė (išskyrus GOODLIFE rengiamas akcijas) yra tokia:

– lankytojai, įsigiję narystes, kurių tipas yra“ PILNAS“, patalpas privalo palikti iki GOODLIFE klubo darbo pabaigos (ši informacija yra skelbiama www.goodlifeclub.lt). Lankytojui vėluojant išeiti iš GOODLIFE klubo iki darbo pabaigos, GOODLIFE turi teisę taikyti 0.1. EUR mokestį už kiekvieną vėlavimo minutę.

– atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas, GOODLIFE turi teisę keisti darbo laiką, iš anksto, be vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas informuojant apie tai tinklalapyje www.goodlifeclub.lt bei rašytine informacija (skelbimais, pranešimais) ties įėjimu į  klubą bei klube.

4. Lankytojai, norintys pakeisti Taisyklių nustatyta tvarka įsigytos narystės rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo GOODLIFE administratoriui. Galima keisti tik pigesnę narystę į brangesnę.

5. Maksimali apsilankymo GOODLIFE trukmė yra neribojama, išskyrus GOODLIFE vykdomų akcijų metu platinamas narystes, nustatant kitokią apsilankymo trukmę.

6. GOODLIFE turi teisę nustatyti kitas atskirų narysčių, platinamų akcijų/pasiūlymų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos lankytojams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios GOODLIFE vykdomų narysčių akcijų/pasiūlymų išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos GOODLIFE internetinėje svetainėje www.goodlifeclub.lt.

7. Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę narystės kortelės, į GOODLIFE įleidžiami tik pateikę savo asmens tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą ir užpildę registracijos kortelę.

8. Lankytojams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl GOODLIFE kaltės negalėjo naudotis GOODLIFE paslaugomis, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Narysčių galiojimas gali būti sustabdomas šiose Taisyklėse ar lankytojo pasirašytoje Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

III. NAUDOJIMOSI GOODLIFE PASLAUGOMIS TVARKA

1. GOODLIFE suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradedant naudotis GOODLIFE teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia sportuoti, taip pat prieš pradedant sportuoti GOODLIFE, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šių rekomendacijų nevykdymu, tenka lankytojui. Lankytojai, naudodamiesi GOODLIFE esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. GOODLIFE teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos lankytojo sveikatai, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas sportuojant. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei, todėl GOODLIFE, įtardamas tokius sveikatos sutrikimus, pasilieka teisę tokių lankytojų į sporto klubą ar atskirą jo zoną (treniruoklių sales ir kt.) neįleisti.

2. Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems lankytojams ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei , privalo apie šiuos sutrikimus informuoti GOODLIFE. Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimas lankytojo sveikatos būklės, treniruoklių, aerobikos salės,  prižiūrėtojams, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą. Lankytojas pilnai atsako už savo sveiktos būklės tinkamumą naudotis GOODLIFE teikiamomis paslaugomis bei pateikti duomenis apie savo sveikatos būklės tinkamumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, nutikusių lankantis GOODLIFE, tenka lankytojui. GOODLIFE neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai ar gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu žala atsirado dėl GOODLIFE klubo kaltės.

3. GOODLIFE neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka GOODLIFE rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti. Lankytojams rekomenduojama nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti GOODLIFE. GOODLIFE neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl GOODLIFE kaltės. Lankytojui, praradusiam GOODLIFE rūbinės raktą, jo lauko drabužiai grąžinami tik GOODLIFE darbo laiko pabaigoje arba anksčiau, jeigu lankytojas pateikia pagrįstų įrodymų, kad konkretus daiktas/drabužis) priklauso jam. Be to, lankytojas privalo sumokėti Taisyklėse nurodytą rūbinės rakto praradimo mokestį. Lankytojo GOODLIFE palikti daiktai saugomi 30 kalendorinių dienų, vėliau perduodami labdaros organizacijoms.

4. Lankytojui, įeinančiam į GOODLIFE patalpas, registratūroje išduodamas raktas, kuris suteikia teisę lankytojui įeiti į GOODLIFE poilsio ir sporto zonos patalpas, už kurių paslaugas lankytojas susimokėjo. Taip pat raktas suteikia lankytojui teisę pirkti maistą ir gėrimus „Akvile lounge“ už 14,50 EUR kreditą. Išeidamas iš GFOODLIFE ir pateikdamas registratūroje minėtą raktą, lankytojas privalo kasoje sumokėti už elektroniniu raktu „Akvilė lounge“ pirktus gėrimus ir maistą. Lankytojui atsisakius susimokėti, įvykiui aiškintis pasitelkiama policija.

5. Lankytojas privalo saugoti raktą, taip pat GOODLIFE pateiktą rankšluostį, kuriuos privalo grąžinti išeidamas. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už didelio rankšluosčio praradimą ar sugadinimą – 24,62 EUR, už rūbinės rakto praradimą – 8,70 EUR. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už spintelės spyną 15,93 EUR.

6. GOODLIFE ir jo teritorijoje lankytojas privalo:

– Atsakingai ir rūpestingai naudotis GOODLIFE paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad nepadarytų žalos sau, GOODLIFE, savo, kitų lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

– Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). GOODLIFE turi teisę lankytojo, nesilaikančio šių reikalavimų, neįleisti į GOODLIFE;

– Nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys turi padėti, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, bei gydytojams ir teisėsaugos institucijoms;

– Nedelsiant informuoti GOODLIFE darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis GOODLIFE paslaugomis;

– Fotografuoto ir filmuoti GOODLIFE galima tik turtint GOODLIFE leidimą;

– Atskirose GOODLIFE zonose dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą. Treniruoklių ir poilsio zonose leidžiama dėvėti tik švarią sportinę avalynę;

– Treniruoklių zonoje draudžiama kramtyti kramtomąją gumą;

– Prieš naudojantis GOODLIFE įranga ir inventoriumi, susipažinti su GOODLIFE patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bei kreiptis į atsakingus GOODLIFE darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

– Naudotis GOODLIFE įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti GOODLIFE atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

– Laikytis GOODLIFE atsakingų darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl GOODLIFE įrangos ir inventoriaus eksploatavimo ir naudojimosi GOODLIFE paslaugomis, asmeninio pobūdžio treniruočių;

– Gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;

– Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis GOODLIFE paslaugomis;

– Atlyginti GOODLIFE materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo ar su juo atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės pagal GOODLIFE pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Lankytojas privalo atlyginti GOODLIFE padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu GOODLIFE sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

7. Vaikai į Sporto ir laisvalaikio klubą GOODLIFE įleidžiami nuo 0 metų amžiaus. Iki 12 metų amžiaus vaikams leidžiama įeiti į GOODLIFE tik su tėvais (globėjais).

8. Draudžiama kitų sporto klubų ar mokyklų sporto treneriams lankytis GOODLIFE ir siūlyti savo paslaugas.

9. GOODLIFE gali būti laikinai uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus teikiamos, apie tai lankytojai bus iš anksto informuojami prieš 3 (tris) kalendorines dienas.

IV. PAPILDOMOS TAISYKLĖS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

1. Treniruoklių salė GOODLIFE apima: kardio treniruoklių zoną, jėgos treniruoklių zoną, funkcinių treniruoklių zoną.

2. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su GOODLIFE iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu instruktoriumi dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingumo atlikimo.

3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kietiems lankytojams, treniruoklių priedai bei kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

4. Pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis  kitam lankytojui.

5. Apie treniruoklių ar kitos salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti trenerį (instruktorių).

6. Treniruoklių salėje draudžiama:

– Naudotis sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

– Sportuoti ar būti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 16 metų amžiaus;

– Dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir/ar aprangą, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

7. GOODLIFE partneriai savarankiškai nustato treniruočių programų ir kitų treniravimo paslaugų įkainius.

V. PAPILDOMOS TAISYKLĖS GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ REEBOK SALĖSE

1. Aerobikos ir kitų grupinių užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami GOODLIFE registratūroje, internetinėje svetainėje www.goodlifeclub.lt. ir GOODLIFE programėlėje. Apie užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus lankytojai iš anksto informuojami GOODLIFE registratūroje ir www.goodlifeclub.lt prieš 2 (dvi) kalendorines dienas. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jei tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius.

2. Užsiėmimų rūšį lankytojas renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę. Lankytojai, kurių amžius yra nuo 12 metų iki 15 metų, gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į lankytojo pateiktą gydytojo pažymą ir tėvų sutikimą bei užsiėmimo poveikį lankytojo sveikatai.

3. Lankytojams rekomenduojama nevėluoti į užsiėmimus. Užsiėmimų instruktoriams suteikta teisė neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių lankytojų.

4. Draudžiama dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir/ar aprangą. Lankytojai, neavintys sportinės avalynės arba avintys šlepetes, į treniruotes gali būti neįleidžiami.

5. GOODLIFE pasilieka teisę atlikti ilgalaikius grupinių užsiėmimų tvarkaraščio pasikeitimus apie tai informuodami prieš 5 (penkias) darbo dienas GOODLIFE registratūroje ir www.goodlifeclub.lt. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių dėl tokių pasikeitimų.

6. Grupinė treniruotė neįvyksta, jei į užsiėmimą susirenka mažiau nei 3 žmonės.

Esant lankytojo prašymui, šių Taisyklių nuorašas įteikiamas lankytojui GOODLIFE registratūroje arba išsiunčiamas lankytojo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Nepilnamečio lankytojo tėvai(-as) arba globėjai (-as) sutinka, kad nepilnametis lankytojas būtų nufotografuotas jo asmens tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio lankytojo fotoatvaizdas būtų saugomas GOODLIFE klientų duomenų bazėje.